Hlavná stránka Fotoalbum Kontakt SLATINSKÁ ŠÚTELICA 2% dane O škole Novinky Jedálny lístok Poskytovanie informácií Mapa
Navigácia
Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola s materskou školou Slatina nad Bebravou
  
Adresa školy956 53 Slatina nad Bebravou
Telefón038 7663218
E-mailfajer@zsslatbeb.edu.sk
WWW stránkaskolaslatina.edupage.org
ZriaďovateľObec Slatina nad Bebravou

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefóne-mail
Riaditeľka školyMgr. Ivana Mikušová0383811272iva.mikusova@gmail.com
Zástupkyňa riaditeľky školyMgr. Jana Adámková0383811272 

Rada školy

Titl., priezvisko, menofunkcia v RŠKontakt
Mgr. Martina Furdanovápredsedkyňa 
Alena Kadlecováčlenka za MŠ 
   
Zuzana Mišákováčlenka za prevádzkových zamestnancov 
   
Mgr. Silvia Otočkováčlenovia za rodičov 
Bc. Eva Kern  
Elena Zárubová  
Lukáš Pavlis  
   
Marta Doktorováčlenovia za zriaďovateľa 
Miloš Adamec  
Mgr. Zdenka Vrbičanovázástupkyňa predsedkyne RŠ 
Ing. Anna Šípková  

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetov
MZ I.stupňaMgr. Zdenka Vrbičanová1. - 4. ročník
MZ triednych učiteľovMgr. Marián Halavintriedni učitelia 1. - 9.ročníka
PK humanitných predmetovMgr. Martina FurdanováSJL, ANJ, NEJ, OBN, DEJ, HUV, VYV, VUM, TŠV, ETV, NBV, REV
PK prírodovedných predmetovPaedDr. Miroslav MičkoMAT, BIO, FYZ, CHE, THD, INF, GEG

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 134

Počet tried: 10

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried1111111119
počet žiakov15131610102011914118
z toho ŠVVP1  1  1 14
z toho v ŠKD1491510      

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017: súčet / počet dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2017: súčet / počet dievčat

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2018

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov15   1  

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení  293  14
prijatí  293  14
% úspešnosti  100%100%100%  100%

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaAjBDEvFGHvChINFIKAJMNvNjON
I.   1  1    1,211  
II.1,08     1  1 1,331,08  
III.1,88  1  1  1 1,51  
IV.1,3  1  1 1,1  1,11  
V.1,561,111,221 1,441  1 1,781  
VI1,651,551,4511,851,751  1,05 2,41 1
VII2,51,641,7312,091,4511,9 123,361 1
VIII.1,671,561,56 1,671,56 2,22 1 2,56121
IX1,791,861,43121,79 1,86   2,5712,081,14

TriedaPvPrPVORGVSjSprSEETTŠVVAPVlVuVv
I.  1 1,361  1   1
II.  1,08 1,081  1   1
III.11,88  1,941  1 1,5 1
IV.11,9 1,41,61  1 1,8 1
V.   1,111,891 11   1
VI    2,11 11   1
VII1   2,361111   1
VIII.    1,671 111,33 1 
IX    2,141 11  1 

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
I.151500
II.131300
III.161600
IV.101000
V.101000
VI202000
VII111100
VIII.9900
IX141400

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
I.1585461,0085461,0000,00
II.1361253,8261253,8200,00
III.1677048,1377048,1300,00
IV.1056256,2056256,2000,00
V.1063770,7863770,7800,00
VI20107853,90107853,9000,00
VII1189381,1889381,1800,00
VIII.936740,7836740,7800,00
IX14116783,36116783,3600,00

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v % školaÚspešnosť v % SlovenskoIný údaj o úspešnosti
Testovanie 5 SJL958,5263,1- 4,58
Testovanie 5 MAT970,7362,3+ 8,43
     
Testovanie 9 SJL1466,063+ 3,00
Testovanie 9 MAT1459,655,9+ 3,70

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.
Počet tried v ročníku111111111
Slovenský jazyk a literatúra987755455
Anglický jazyk113333333
Konverzácia v anglickom jazyku------2--
Nemecký jazyk-------11
Matematika555555555
Prvouka12-------
Prírodoveda--12-----
Vlastiveda--11-----
Hudobná výchova 1111111--
Výchova umením-------11
Náboženská/Etická výchova111111111
Informatická výchova/Informatika--1111111
Pracovné vyučovanie/Technika--1122111
Výtvarná výchova2211111--
Telesná a športová výchova222222222
Regionálna výchova---11----
Biológia----22222
Chémia------222
Fyzika-----1221
Dejepis----11213
Geografia----21121
Občianska náuka-----1111
Viac ako peniaze-------1-

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka000
Prvého ročníka1151
Bežných tried81033
Špeciálnych tried---
Pre nadaných---
Spolu91184

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.
TPP117
DPP61
Znížený úväzok20
ZPS  
Na dohodu20

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov11516
vychovávateľov-22
asistentov učiteľa213
    
spolu31821

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
7., 8., 9.Nemecký jazyk3
5., 6., 7.Hudobná výchova3

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.atestácia0 
2.atestácia0 
štúdium školského manažmentu0 
špecializačné inovačné štúdium0 
špecializačné kvalifikačné0 
postgraduálne0 
doplňujúce pedagogické0 
vysokoškolské pedagogické0 
vysokoškolské nepedagogické0 

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. koloreg. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo
IQ olympiáda617 10  
Pytagoriáda314    
Matematická olympiáda213    
Matematický klokan34   úspešní riešitelia 
Olympiáda v SJL1účasť    
Hviezdoslavov Kubín4účasť    
Šaliansky Maťko12. miesto    
Slávik Slovenska13. miesto    
Dejepisná olympiáda2úspešní riešitelia    
Geografická olympiáda1úspešný riešiteľ    
Chemická olympiáda2úspešný riešiteľ    
Všetkovedko6   úspešní riešitelia 
Cena oslobodenia BN3účasť    
Mladý záchranár4účasť    
Malý futbal143. miesto    
Florbal žiačky101. miesto2. miesto   
Futbal cup15účasť    
Kinballová súťaž ZŠ a SŠ4   účasť 
Školské brány bez šikany5 účasť   

Aktivity a prezentácia na verejnosti

september 2017:

- Plenárne zasadnutie ZRŠ

október 2017:

- Deň jablka

- Rozprávková noc v škole

- besiedka pri príležitosti mesiaca úcty k starším

- výstava svetlonosov

- návšteva detí z MŠ, 1. a 2.ročníka v SED Prameň Slatina nad Bebravou

november 2017:

- Deň otvorených dverí v materskej škole

december 2017:

- oslavy Mikuláša, vianočný koncert skupiny AMOS

- Lucijná obchôdzka

- pečenie medovníkov

- Betlehemci - škola, Obecný úrad, SED Prameň

- vianočná besiedka v materskej škole

- vianočná burza

január 2018:

- 9.školský ples

- Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz Jasenská dolina 7. ročník

- fašiangový karneval ŠKD

február 2018:

- mimoriadne Plenárne zasadnutie ZRŠ

marec 2018:

- vystúpenie DFS Podhoranček - PEMA farm Látkovce pri príležitosti MDŽ

- Otvorená hodina v 1. ročníku

- návšteva obecnej knižnice MŠ + I. stupeň

- Svetový deň vody - interaktívna výstava o minerálnych vodách na Slovensku

apríl 2018:

- vítanie jari a vynášanie Moreny - DFS Podhoranček

- Oslava Dňa Zeme - rozhlasová relácia + populárno- náučná nástenka

- kurz JA Základy podnikania - 5.ročník

- zápis žiakov do 1.ročníka

- návšteva detského dorpavného ihriska Trnava

máj 2018:

- besiedka pri príležitosti Dňa matiek

jún 2018:

- Deň detí

- Detské dni sv. Huberta vo sv. Antone 5. - 7. ročník

- výlety a exkurzie - Podhájska (9.r.), Praha (8.r.), Vyhne (7.r.), Remata Prievidza (6.r.), Terchová (5.r.), ZOO Lešná(1. - 4.roč.), Minifarma Čierna Lehota - MŠ

júl 2017:

- Denný letný tábor - PEMA farm Látkovce, Po stopách hradných pánov - hrady Čachtice a Beckov

§ 2. ods. 1 j

Projekty

A) Dlhodobé projekty:

V ZŠ úspešnejší

Expetimenrálne overovanie metódy JOLLY PHONICS vo vyučovaní anglického jazyka na I. stupni ZŠ

Príroda nás učí i spája

Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami

Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí

Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania

Aktivizujúce metódy vo výchove

B) Krátkodobé projekty:

Tajný život mesta - Keltské hradisko na Podhorí

Motýlia záhrada

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 28.03.2018

Druh inšpekcie: komplexná - Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín - kontrola ZŠ, MŠ, telocvične a školskej jedálne

Závery z inšpekčnej činnosti:

Materská škola:

Zariadenie spĺňa požadiavky na prevádzku zariadenia pre deti a mládež, dodržiava sa prevádzkový poriadok, priestory sú vybavené vhodným a účelovým nábytkom, sanitácia sa vykonáva v súlade so sanitačným poriadkom, zásobovanie pitno a teplou vodou je zabezpečené a areál MŠ je udržiavaný. Opatrenia: viesť evidenciu a monitorovacie hárky v zmysle platnej legislatívy.

Základná škola:

Zariadenie spĺňa požadiavky na prevádzku zariadenia pre deti a mládež, dodržiava sa prevádzkový poriadok, priestory sú vybavené vhodným a účelovým nábytkom, sanitácia sa vykonáva v súlade so sanitačným poriadkom, zásobovanie pitno a teplou vodou je zabezpečené a areál ZŠ je udržiavaný. Opatrenia: opraviť a vymaľovať poškodené a znečistené steny v kabinetoch a v budove telocvične. Nakoľko od 14.09.2005 došlo k zmene právnej subjektivity zariadenia, je potrebné požiadať o uvedenie priestorov do prevádzky a schváliť prevádzkové poriadky.

Školská jedáleň:

Zariadenie spĺňa požadiavky na prevádzku zariadenia pre deti a mládež, dodržiava sa prevádzkový poriadok, priestory sú vybavené vhodným a účelovým nábytkom, sanitácia sa vykonáva v súlade so sanitačným poriadkom, zásobovanie pitnou a teplou vodou je zabezpečené. Opatrenia: Vymeniť drez v hrubej prípravovni za nerezový s prívodom teplej vody, zabezpečiť obnovu poškodených a znečistených stien a stropov, vyčleniť 1 WC pre zamestnancov, zabezpečiť vlhkomer do skladu zeleniny, odstrániť v vodovodných batérií gumené výtokové hadice.

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

Vybavenie tried:

- všetky triedy sú vybavené novými lavicami a stoličkami pre deti, novými tabuľami aj úložnými priestormi, oddychovými kútikmi pre deti, v triede 1. ročníka je interaktívna tabuľa

- priestory materskej školy sú vybavené novými lehátkami, stolmi a stoličkami pre deti, úložnými skrinkami v herni, šatňovými skrinkami a interaktívnou tabuľou, v budúcnosti je potrebné zabezpečiť v priestoroch MŠ vhodný priestor na skladovanie matracov a posteľnej bielizne

Vybavenie špeciálnych učební:

- počítačová učebňa je vybavená výpočtovou technikou pre 14 žiakov a jednou učiteľskou stanicou s interaktívnou tabuľou, vizualizérom a scanerom

- prírodovedná učebňa prešla čiastočnou rekonštrukciou, je vybavená novým učiteľským pracovným stolom, interaktívnou i klasickou tabuľou a skrinkami na pomôcky, v budúcnosti je potrebné učebňu vybaviť aj pracovnými stolmi pre žiakov

- priestory školskej dielne sú vybavené pracovnými stolmi pre 14 žiakov, dielenskými skriňami, nástennými mapami, tabuľou, modelmi jednoduchých zariadení z domácnosti, náradím na opracovanie dreva, kovov i plastov a rôznymi žiackymi stavebnicami

- školská knižnica je vybavená úložnými priestormi pre knihy, žiackymi stolmi, učiteľským stolom, interaktívnou tabuľou, kútikom na čítanie a úložnými priestormi pre záujmové útvary

Vybavenie telocvične:

- priestory telocvične sú zariadené starším vybavením, jedna miestnosť na osobnú hygienu prešla kompletnou rekonštrukciou, v druhej je nutná rekonštrukcia. Kabinetná zbierka je priebežne dopĺňaná novým športovým náradím a pomôckami (futbal, florbal, bedminton, volejbal, basketbal, rugby, gymnastika), vyučujúci TŠV v spolupráci so školníkom sa pravidelne starajú o areál školských športovísk (multifunkčné ihrisko, alfaltové ihrisko, bežecká dráha, doskočisko). V spolupráci s občanmi sa upravil priestor pre posilňovňu. V priestoroch telocvične je nutná rekonštrukcia elektroinštalácií, podláh, šatní a nová výmaľovka, rekonštrukciou prešlo v roku 2017 kúrenie.

Vybavenie Školského klubu detí:

- priestory ŠKD prešli čiastočnou výmenou zariadenia, boli zakúpené stoly na hranie pre menšie i väčšie deti, športové náčinie a hry, bolo by potrebné doplniť inventár ŠKD spoločenskými a didaktickými hrami. Druhé oddelenie je zriadené v popoludňajších hodinách v triede 1. ročníka.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov:

- osobné náklady

- prevádzka budov a zariadení

- nákup didaktických pomôcok

- nákup vybavenia tried a špeciálnych učební

- čistiace prostriedky

- zabezpečenie kultúrnych a športových podujatí pre žiakov

- cestovné

- nákup učebných pomôcok

- kancelárske potreby

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

- nákup hier, didaktických pomôcok, farieb a kreatívnych potrieb

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia

- osobné náklady na zabezpečenie záujmovej činnosti žiakov

- prevádzka budov a zariadení

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb

- nákup učebných a didaktických pomôcok

- nákup farieb a kancelárskych potrieb pre deti a žiakov

- cestovné za účasť žiakov na súťažiach a olympiádach

- odmeny žiakom za reprezentovanie školy

- odmena najlepším žiakom školy

- nákup športových potrieb

- vymaľovanie chodieb školy

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

1. Aktualizácia a overovanie iŠkVP

- spracované UO a ČTP pre 3. a 7. ročník ZŠ, príprava UO pre 4. a 8.ročník ZŠ

2. Udržanie počtu záujemcov o vzdelávanie na škole

- zachovávanie vidieckeho a rodinného charakteru školy, budovanie pozitívnej klímy školy, výborné výsledky žiakov a učiteľov v súťažiach a olympiádach, rôznorodé mimoškolské aktivity, reprezentácia školy v rámci

mikroregiónu, okresu, kraja i na celoslovenskej úrovni

3. Skvalitňovanie výsledkov a podmienok výchovno - vzdelávacieho procesu

- úspešnosť absovlentov školy v prijatí na stredné školy

- výsledky TESTOVANIA 5 - 2015 a TESTOVANIA 9 - 2016 v rámci celoslovenského priemeru

4. Rekonštrukcia priestorov a zariadení školy

- vymaľovanie chodieb v škole

5. Podpora inkluzívneho vzdelávania

- zapojenie do projektu V ZŠ úspešnejší

- vytváranie vhodných podmienok na vzdelávanie pre žiakov so ŠVVP

- bohatá mimoškolská činnosť zameraná na podporu prosociálneho správania u detí

- podpora činnosti školského špeciálneho pedagóga a školského psychológa

6. Podpora kvalitného kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov

- vhodný výber vzdelávacích programov, školení, seminárov a workshopov

- vzájomná výmena skúseností a poznatkov zo vzdelávaní medzi pedagogickými zamestnancami

- získavanie učebných , metodický a iných podporných materiálov a zdrojov

7. Podpora regionálnej výchovy

- udržiavanie zvykov a tradícií Podhoria

- vyučovanie predmetu Regionálna výchova

8. Rozvíjanie medzinárodnej spolupráce

- získavanie grantovej podpory na zahraničné mobility a skvalitnenie podmienok pre výchovu a vzdelávanie

- nadviazanie spolupráce so ZŠ s MŠ Těšetice na Morave a Spojenou školou Mstów v Poľsku

9. Spolupráca s miestnymi i regionálnymi organizáciami a inštitúciami

- kvalitná spolupráca so zriaďovateľom a ďalšími organizáciami na Podhorí aj v rámci okresu Bánovce nad Bebravou

- spolupráca s dobrovoľným HZZ pri organizácii podujatí pre deti

- spolupráca so SED Prameň

- spolupráca s dobrovoľníkmi z radov občanov na udržiavaní a modernizácii priestorov telocvične

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Úspechy školy v školskom roku 2017/2018:

- výborné výsledky žiakov v športových a vedomostných súťažiach

- výborné výsledky žiakov v celoslovenských testovaniach

- získanie grantu v programoch Zelené oči a Tajný život mesta

- dislokácia všetkých absolventov školy na SOŠ

- implementácia projektu ,,V ZŠ úspešnejší,, do života školy

Nedostatky školy v školskom roku 2017/2018:

- problém so získaním kvalifikovaného pedagogického personálu

- nižšia účasť žiakov vo vedomostných olympiádach

§ 2. ods. 1 p

Uplatnenie žiakov

Gymnázium 4-ročné: 2 žiaci

SOŠ s maturitou: 9 žiakov

SOŠ bez maturity: 3 žiaci

Absolventi 9. ročníka boli prijatí na nasledovné stredné školy: Gymnázium Bánovce nad Bebravou, Športové gymnázium Nitra, SOŠ Bánovce nad Bebravou, SOŠ Trenčín, Stredná umelecká škola Trenčín, SOŠ Pruské, Obchodná akadémia Trenčín, Stredná pedagogická škola škola Trenčín

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

Organizácia vyučovania a mimoškolskej činnosti rešpektuje psychohygienické požiadavky jednotlivých vekových skupín detí a žiakov. Pri výbere pedagógov a ich zotrvaní na pracovisku dbáme najmä na ich kvalifikovanosť, využívanie humanizácie, vytváranie podmienok a dodržiavanie zásad inkluzívneho vzdelávania, zážitkového a tvorivého vyučovacieho procesu, vytváranie rovnakých šancí a príležitostí pre všetkých žiakov. Dodržiavanie psychoyhygienických podmienok zabezpečujeme kontrolnou, hospitačnou činnosťou, určením kompetencií zamestnancov školy, organizovaním vzdelávacích aktivít školy za aktívnej spoluúčasti žiakov a zamestnancov školy, stanovovaním vhodných cieľov a tvorbou kvalitnej koncepcie rozvoja školy.

ČINNOSŤ VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADCU

- vykonáva poradenskú a konzultačnú činnosť pre žiakov, rodičov a učiteľov

- koordinuje spoluprácu s odborníkmi prostredníctvom odborných poradenských zariadení

- koordinuje prípravu a aktivity súvisiace s profesionálnou orientáciou a prípravou na povolanie

- je členom vedenia školy

- pripravuje a koordinuje aktivity v rámci protidrogovej výchovy a prevencie patopsychologických javov

- organizuje a navrhuje aktivity a podujatia súvisiace s primárnou prevenciou

- zabezpečuje testovanie a sleduje rozvoj profesijnej orientácie žiakov počas celého II.stupňa ZŠ

ČINNOSŤ ŠKOLSKÉHO ŠPECIÁLNEHO PEDAGÓGA

- vedie, sleduje, upravuje, dopĺňa a kontroluje evidenciu a dokumentáciu žiakov so ŠVVP

- poskytuje podpornú výchovno-vzdelávaciu a poradenskú činnosť pre integrovaných žiakov a ich zákonných zástupcov

- poskytuje individuálne vyučovacie hodiny žiakom s ťažkosťami pri učení

- spolupracuje pri tvorbe vzdelávacích štandardov, hodnotení a klasifikácii integrovaných žiakov s triednymi učiteľmi,

odbornými zariadeniamii a výchovným poradcom školy

- je zodpovedný za tvorbu Individuálnych vzdelávacích programov pre žiakov so ŠVVP

- sleduje rozvoj a úspešnosť žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

- organizuje aktivity a podujatia na elimináciu problémov žiakov v učení a správaní

- zabezpečuje podmienky a pomôcky na uľahčenie učenia sa a skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu u žiakov so ŠVVP

ČINNOSŤ ŠKOLSKÉHO PSYCHOLÓGA

- vytvára atmosféru pohody a otvorenosti bez stresu a napätia

- vytvára priateľské a akceptujúce vzťahy medzi žiakmi navzájom i medzi žiakmi a učiteľmi

- rieši problémy vo vzájomnej spolupráci všetkých zainteresovaných strán

- žiakom pomáha riešiť problémy v učení, správaní i v osobnom živote

- vytvára sociálno-psychologické programy pre triedy na utužovanie kolektívu, začlenenie jednotlivcov do triedy, vytváranie pozitívnych medziľudských vzťahov

- predchádza vzniku negatívnych sociálno - patologických javov preostredníctvo preventívnych programov

- poskytuje poradenstvo vedeniu školy, pedagogickým zamestnancom i rodičom

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Divadelný krúžok Banda11 Mgr. Martina Furdanová
Kinball13 Mgr. Ivana Mikušová
Kreatívny krúžok8 Mgr. Zuzana Hlavinová
Matematický krúžok17 Mgr. Jana Adámková
Podhoranček11 Mgr. Zdenka Vrbičanová
Prírodovedný krúžok11 PaedDr. Miroslav Mičko
Stolný tenis14 PhDr. Eulália Pomikalová
Športové hry21 Mgr. Marián Halavin
Tvoríme z tradičných i netradičných materiálov23 Mgr. Jana Raganová
Včelársky krúžok16 Mgr. Dagmar Kurtišová

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca školy s rodičmi bola v školskom roku 2017/2018 na dobrej úrovni. Väčšina rodičov sa pravidelne zúčastňovala nielen plenárneho združenia rodičov, ale aj triednych aktívov a aktívne spolupracovala s vyučujúcimi pri príprave a organizácii rôznych školských podujatí (Deň jablka, Rozprávková noc v škole, školský ples, ...), Ojedinele sa vyskytli problémy pri riešení správania u starších žiakov. Rodina Tlkancová počas celého školského roka pomáhala škole pri zabezpečení autobusovej dopravy pre žiakov na rôzne exkurzie a výlety, pri realizácii školského plesu a projektu Príroda nás učí i spája a výmene svietidiel v telocvični. Pán Janega sa podieľal na projekte Príroda nás učí i spája výrobou vyvýšených záhonov na bylinky pre MŠ a posedení pod jabloňami. Pán Kurtiš aktívne vedie záujmový útvar Včelársky krúžok a spolupracoval pri materiálnom zabezpečení projektu Príroda nás učí i spája. Pán Pavlis s kolegami z dobrovoľného HZZ počas roka predviedli deťom a žiakom prácu hasičov. Rodina Kernová pomohla zabezpečiť mäso na školský ples. Aj touto cestou chce vedenie školy úprimne poďakovať všetkým ochotným a nápomocným rodičom a spoluobčanom.

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Škola úzko spolupracuje najmä s Obecným úradom Slatina nad Bebravou pri príprave a organizácii kultúrnych podujatí v obci, zabezpečovaní výchovno-vzdelávacej činnosti, údržbe a modernizácii priestorov školy. Žiaci školy pravidelne viackrát do roka navštevujú SED Slatina nad Bebravou a DSS Krásna Ves, kde rôznymi programami a besiedkami spríjemňujú jeseň života ich obyvateľom. Veľmi dobrá je vzájomná spolupráca s Poľnohospodárskym družstvom Slatina nad Bebravou i miestnym dobrovoľným hasičským zborom a regionálnymi poľovníckymi združeniami. Pani Ing. Anna Šipková každoročne spolupracuje so školou na realizácii zvyšovania finančnej gramotnosti žiakov vedením kurzu JA - Základy podnikania. Škola tiež spolupracuje s regionálnymi športovými klubmi.

Záver

Vypracoval: Mgr. Ivana Mikušová

V Slatine nad Bebravou, 30. augusta 2018

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa 29.06.2018 a v Rade školy dňa 30.08.2018.

Vyjadrenie rady školy

Rada školy odporúča zriaďovateľovi Obec Slatina nad Bebravou

s c h v á l i ť

Správu Základnej školy s materskou školou Slatina nad Bebravou o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

........................................

Mgr. Martina Furdanová

predsedkyňa Rady školy

pri ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou

Schválenie zriaďovateľom školy

Obec Slatina nad Bebravou

s c h v a ľ u j e

Správu Základnej školy s materskou školou Slatina nad Bebravou o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

....................................................

Bc. Alena Vranková

starostka obce