Hlavná stránka Fotoalbum Kontakt SLATINSKÁ ŠÚTELICA 2% dane O škole Novinky Jedálny lístok Poskytovanie informácií Mapa
Navigácia
Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola s materskou školou Slatina nad Bebravou
  
Adresa školy956 53 Slatina nad Bebravou
Telefón038 7663218
E-mailfajer@zsslatbeb.edu.sk
WWW stránkaskolaslatina.edupage.org
ZriaďovateľObec Slatina nad Bebravou

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefóne-mail
Riaditeľka školyMgr. Ivana Mikušová0383711272iva.mikusova@gmail.com
Zástupkyňa riaditeľky školyMgr. Jana Adámková0383711272 

Rada školy

Titl., priezvisko, menofunkcia v RŠKontakt
Mgr. Martina Furdanovápredsedkyňa 
Veronika Šikováčlenka za MŠ 
   
Zuzana Mišákováčlenka za prevádzkových zamestnancov 
   
Mgr. Silvia Otočkováčlenovia za rodičov 
Bc. Eva Kern  
Elena Zárubová  
Lukáš Pavlis  
   
Marta Doktorováčlenovia za zriaďovateľa 
Miloš Adamec  
Mgr. Zdenka Vrbičanovázástupkyňa predsedkyne 
Ing. Anna Šípková  

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetov
MZ I.stupňaMgr. Zdenka Vrbičanová1. - 4. ročník
MZ triednych učiteľovMgr. Marián Halavintriedni učitelia 1. - 9.ročníka
PK humanitných predmetovMgr. Martina FurdanováSJL, ANJ, NEJ, OBN, DEJ, HUV, VYV, VUM, TŠV, ETV, NBV, REV
PK prírodovedných predmetovPaedDr. Miroslav MičkoMAT, BIO, FYZ, CHE, THD, INF, GEG

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 138

Počet tried: 10

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried1111111119
počet žiakov1316119201181422124
z toho ŠVVP  2  1 137

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2016: súčet / počet dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2016: súčet / počet dievčat

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2017

 1.ročník5.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov151117

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUEvanjelické lýceumSpolu
prihlásení--4162-1 
prijatí--4162-1 
% úspešnosti  100%100%100% 100% 

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaANJBIODEJETVFYZGEGHUVCHEINVINFMATNBVNEJOBNPrV
I.1,08     1,08   1,081,08   
II.1  1  1   1,381   
III.2,36  1  1 1 1,821  1
IV.1,5     1 1 1,51  1
V.1,951,71,151 1,91  1,22,31   
VI.2,521,711,71,71  12,271 11
VII.1,7521,38 1,381,6311,25 11,88121 
VIII.21,931,93 21,79 2,14 1,072,511,851,14 
IX.22,091,55 1,911,64 2,18 1,052,6812,481 

TriedaPDAPRVREVSJLSprTHDTŠVVAPVLAVUMVYV
I. 1,17 1,081 1,08   1,08
II. 1,31 1,441 1   1
III.1,73  2,091,18 1 1,45 1
IV.1,25 12,131 1 1,5 1
V.  1,151,9111   1
VI.   2,18111 2 1
VII.   2,13111   1
VIII.   1,791111,43   
IX.   2,14111  1 

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
I.131201
II.161600
III.11920
IV.9801
V.202000
VI.111100
VII.8800
VIII.141400
IX.222200

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
I.1367358,6767358,6700,00
II.1653533,4453533,4400,00
III.1167661,4567661,4500,00
IV.953466,7553466,7500,00
V.2094647,3094647,3000,00
VI.1176069,0976069,0900,00
VII.833942,3833942,3800,00
VIII.1484460,2984460,2900,00
IX.22178781,23178781,2300,00

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Celoslovenský priemer
Testovanie 5 - 2016 SJL2068,263,1
Testovanie 5 - 2016 MAT2065,562,3
Testovanie 9 - 2017 SJL2258,461,2
Testovanie 9 - 2017 MAT2251,856,4

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.
Počet tried v ročníku111111111
Slovenský jazyk a literatúra987755555
Anglický jazyk113333333
Nemecký jazyk------111
Matematika555555555
Prvouka12-------
Prírodoveda--12-----
Vlastiveda--11-----
Hudobná výchova 1111111--
Výchova umením--------1
Náboženská/Etická výchova111111111
Informatická výchova/Informatika--1111111
Pracovné vyučovanie/Technika--1122111
Výtvarná výchova2211111--
Telesná a športová výchova222222222
Regionálna výchova---11----
Biológia----22222
Chémia------222
Fyzika-----1221
Dejepis----11212
Geografia----21121
Občianska náuka-----1111
Viac ako peniaze-------1-

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka---
Prvého ročníka113-
Bežných tried81117
Špeciálnych tried---
Pre nadaných---
Spolu91247

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.
TPP128
DPP41
Znížený úväzok20
ZPS  
Na dohodu21

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov11920
vychovávateľov-22
asistentov učiteľa-11
    
spolu12223

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
7., 8., 9.Nemecký jazyk3
5., 6., 7.Hudobná výchova3
6., 7., 8.Fyzika5

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.atestácia2 
2.atestácia1 
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické2 
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. koloreg. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo
Cezpoľný beh11. 1.2. 
McDonald´s Cup5účasť    
Malý futbal staršie žiačky101.1.účasť  
Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec22.    
Matematická olympiáda125. - 11. miesto    
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry1účasť    
Hviezdoslavov Kubín5účasť    
Šaliansky Maťko3účasť    
Cena oslobodenia Bánoviec41. a 2. miesto    
Dejepisná olympiáda1účasť    
Biologická olympiáda11.miesto účasť  
Mladý záchranár4 4.miesto   
Pytagoriáda2účasť    
Chemická olympiáda2účasť    
Krimichémia2   účasť 
Genius Logicus12   20. - 40. miesto58. - 175. miesto
Matematický klokan    úspešní riešitelia 

Aktivity a prezentácia na verejnosti

október 2016:

- Deň jablka

- výchovný koncert Heligónka, moja láska

- Rozprávková noc v škole

- besiedka pri príležitosti mesiaca úcty k starším

- výstava svetlonosov, účasť DFS Podhoranček na Dňoch ovocia a medu v Trebichave

- návšteva detí z MŠ, 1. a 2.ročníka v SED Prameň Slatina nad Bebravou

november 2016:

- Deň otvorených dverí v materskej škole

- Európsky diseminačný workshop projektu Erazmus+

december 2016:

- oslavy Mikuláša, vianočný koncert tria AŠA

- Lucijná obchôdzka

- pečenie medovníkov

- Betlehemci

- vianočná besiedka v materskej škole

január 2017:

- 8.školský ples

- fašiangový karneval ŠKD

február 2017:

- Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz Jasenská dolina 7. a 8.ročník

- vystúpenie školského divadla BANDA - O dvanástich mesiačikoch

marec2017:

- vystúpenie DFS Podhoranček v RD Slatina nad Bebravou pri príležitosti MDŽ

- Otvorená hodina v 1. ročníku

- kurz JA Základy podnikania - 5.ročník

- Ukážková hodina hry Kinball pre žiakov i dospelých

- Svetový deň vody - interaktívna výstava o živote rieky

apríl 2017:

- vítanie jari a vynášanie Moreny - DFS Podhoranček

- pletenie korbáčov

- Oslava Dňa Zeme - hudobno-vzdelávacie podujatie s názvom Komu sa nelení, tomu sa zelení

- návšteva prameňa Vrchovište v Slatinke nad Bebravou

- zápis žiakov do 1.ročníka

máj 2017:

- Deň mlieka - návšteva PD Slatina nad Bebravou

- Dopravné ihrisko Dubnica nad Váhom - I.stupeň

- Slatinská šútelica - 4.ročník

jún 2017:

- Deň rodiny - besiedka

- Regionálne pexeso Malatiná

- Škola v prírode Turiec 2. a 3.ročník

- výlety a exkurzie - Duchonka (9.r.), Temeš (8.r.), Temeš (7.r.), Slovenksý raj (6.r.), Bojnice (5.r.), Lesná škola v Antonstale (1. - 4.roč.)

- vystúpenia hudobno-dramatického krúžku s predstavením Tri prasiatka v SED Prameň Slatina nad Bebravou, DSS Krásna Ves a MŠ Krásna Ves a Slatina nad Bebravou

júl 2017:

- Denný letný tábor - Slatina nad Bebravou

§ 2. ods. 1 j

Projekty

A) Dlhodobé projekty:

Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami

Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí

Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania

Aktivizujúce metódy vo výchove

B) Krátkodobé projekty:

Erasmus+

C) V školskom roku 2016/2017 boli školou vypracované projekty:

Erazmus+ (získaný grant na vzdelávacie mobility troch zamestnancov školy v zahraničí)

Nadácia ZSE - Rozprúdime regióny (získaný grant na 4.ročník PDFF vo výške 750,- Eur)

V základnej škole úspešnejší

Zvyšovanie kompetencií pedagogických zamestnancov v oblasti kultúry, histórie, geografie, prírodovedných a technických odborov s ich možným využitím v edukačnom procese

Zdravie na tanieri 2017

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 21.09.2017

Druh inšpekcie: následná - protipožiarna ochrana

Závery z inšpekčnej činnosti: všetky požiadavky na aktualizáciu dokmentácie PO boli splnené

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

Vybavenie tried:

- všetky triedy sú vybavené novými lavicami a stoličkami pre deti, novými tabuľami aj úložnými priestormi

- v priestoroch školy je nutné vymaľovať chodby

- priestory materskej školy sú vybavené novými lehátkami, stolmi a stoličkami pre deti, úložnými skrinkami v herni, šatňovými skrinkami a interaktívnou tabuľou, v budúcnosti je potrebné zabezpečiť v priestoroch MŠ vhodný priestor na skladovanie matracov a posteľnej bielizne

Vybavenie špeciálnych učební:

- počítačová učebňa je vybavená výpočtovou technikou pre 14 žiakov a jednou učiteľskou stanicou s interaktívnou tabuľou, vizualizérom a scanerom

- prírodovedná učebňa prešla čiastočnou rekonštrukciou, je vybavená novým učiteľským pracovným stolom, interaktívnou i klasickou tabuľou a skrinkami na pomôcky, v budúcnosti je potrebné učebňu vybaviť aj pracovnými stolmi pre žiakov

- priestory školskej dielne sú vybavené pracovnými stolmi pre 14 žiakov, dielenskými skriňami, nástennými mapami, tabuľou, modelmi jednoduchých zariadení z domácnosti, náradím na opracovanie dreva, kovov i plastov a rôznymi žiackymi stavebnicami

- školská knižnica je vybavená úložnými priestormi pre knihy, žiackymi stolmi, učiteľským stolom, interaktívnou tabuľou, kútikom na čítanie a úložnými priestormi pre záujmové útvary

Vybavenie telocvične:

priestory telocvične sú zariadené starším vybavením, jedna miestnosť na osobnú hygienu prešla kompletnou rekonštrukciou, v druhej je nutná rekonštrukcia. Kabinetná zbierka je priebežne dopĺňaná novým športovým náradím a pomôckami (futbal, florbal, bedminton, volejbal, basketbal, rugby, gymnastika), vyučujúci TV v spolupráci so školníkom sa pravidelne starajú o areál školských športovísk (multifunkčné ihrisko, alfaltové ihrisko, bežecká dráha, doskočisko). V spolupráci s občanmi sa upravil priestor pre posilňovňu. V priestoroch telocvične je nutná rekonštrukcia elektroinštalácií, podláh, šatní a nová výmaľovka, rekonštrukciou prešlo v roku 2017 kúrenie.

Vybavenie Školského klubu detí:

priestory ŠKD prešli čiastočnou výmenou zariadenia, boli zakúpené stoly na hranie pre menšie i väčšie deti, bolo by potrebné doplniť inventár ŠKD spoločenskými a didaktickými hrami. Druhé oddelenie je zriadené v popoludňajších hodinách v triede 1.ročníka.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov:

- osobné náklady

- prevádzka budov a zariadení

- nákup didaktických pomôcok

- nákup vybavenia tried a špeciálnych učební

- čistiace prostriedky

- zabezpečenie kultúrnych a športových podujatí pre žiakov

- cestovné

- nákup učebných pomôcok

- kancelárske potreby

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

- nákup hier, didaktických pomôcok, farieb a kreatívnych potrieb

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia

- osobné náklady na zabezpečenie záujmovej činnosti žiakov

- prevádzka budov a zariadení

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb

- nákup učebných a didaktických pomôcok

- nákup farieb a kancelárskych potrieb pre deti a žiakov

- zabezpečenie dopravy na školu v prírode

- cestovné za účasť žiakov na súťažiach a olympiádach

- odmeny žiakom za reprezentovanie školy

- odmena najlepšiemu žiakovi školy

- nákup športových potrieb

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

1. Aktualizácia a overovanie iŠkVP

- spracované UO a ČTP pre 2. a 6. ročník ZŠ, príprava UO pre 3. a 7.ročník ZŠ

2. Udržanie počtu záujemcov o vzdelávanie na škole

- zachovávanie vidieckeho a rodinného charakteru školy, budovanie pozitívnej klímy školy, výborné výsledky žiakov a učiteľov v súťažiach a olympiádach, rôznorodé mimoškolské aktivity, reprezentácia školy v rámci

mikroregiónu, okresu, kraja i na celoslovenskej úrovni

3. Skvalitňovanie výsledkov a podmienok výchovno - vzdelávacieho procesu

- úspešnosť absovlentov školy v prijatí na stredné školy

- výsledky TESTOVANIA 5 - 2015 a TESTOVANIA 9 - 2016 v rámci celoslovenského priemeru, v 5.ročníku nad celoslovenským priemerom

4. Rekonštrukcia priestorov a zariadení školy

- oprava poškodeného vodovodného odpadu v priestoroch dievčenských WC

- rekonštrukcia kúrenia v telocvični

5. Podpora inkluzívneho vzdelávania

- vytváranie vhodných podmienok na vzdelávanie pre žiakov so ŠVVP

- bohatá mimoškolská činnosť zameraná na podporu prosociálneho správania u detí

- podpora činnosti školského špeciálneho pedagóga

6. Podpora kvalitného kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov

- vhodný výber vzdelávacích programov, školení, seminárov a workshopov

- vzájomná výmena skúseností a poznatkov zo vzdelávaní medzi pedagogickými zamestnancami

- získavanie učebných , metodický a iných podporných materiálov a zdrojov

- získanie grantu v rámci programu Erazmus+ na účasť pedag. zamestnancov na kurzy Projektový manažment, Inkluzívne vzdelávanie a manažment triedy

7. Podpora regionálnej výchovy

- udržiavanie zvykov a tradícií Podhoria

- vyučovanie predmetu Regionálna výchova

- organizácia Podhorského detského folklórneho festivalu

8. Rozvíjanie medzinárodnej spolupráce

- získavanie grantovej podpory na zahraničné mobility a skvalitnenie podmienok pre výchovu a vzdelávanie

- nadviazanie spolupráce so ZŠ s MŠ Těšetice na Morave a Spojenou školou Mstów v Poľsku

9. Spolupráca s miestnymi i regionálnymi organizáciami a inštitúciami

- kvalitná spolupráca so zriaďovateľom a ďalšími organizáciami na Podhorí aj v rámci okresu Bánovce nad Bebravou

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Úspechy školy v školskom roku 2016/2017:

- výborné výsledky žiakov najmä v športových súťažiach

- získanie grantu v programe Erasmus+

- ocenenie pedagogického zamestnanca školy titulom Vynikajúci učiteľ Trenčianskeho samosprávneho kraja

- dislokácia všetkých absolventov školy na SOŠ

Nedostatky školy v školskom roku 2016/2017:

- slabšie výsledky žiakov 9.ročníka v Testovaní 9 - 2017 oproti minulým školským rokom

§ 2. ods. 1 p

Uplatnenie žiakov

Gymnázium 4-ročné: 4 žiaci

Evanjelické lýceum: 1 žiak

SOŠ s maturitou: 16 žiakov

SOŠ bez maturity: 2 žiaci

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

Organizácia vyučovania a mimoškolskej činnosti rešpektuje psychohygienické požiadavky jednotlivých vekových skupín detí a žiakov. Pri výbere pedagógov a ich zotrvaní na pracovisku dbáme najmä na využívanie humanizácie, vytváranie podmienok a dodržiavanie zásad inkluzívneho vzdelávania, zážitkového a tvorivého vyučovacieho procesu, vytváranie rovnakých šancí a príležitostí pre všetkých žiakov. Dodržiavanie psychoyhygienických podmienok zabezpečujeme kontrolnou, hospitačnou činnosťou, určením kompetencií zamestnancov školy, organizovaním vzdelávacích aktivít školy za aktívnej spoluúčasti žiakov a zamestnancov školy, stanovovaním vhodných cieľov a tvorbou kvalitnej koncepcie rozvoja školy.

ČINNOSŤ VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADCU

- vykonáva poradenskú a konzultačnú činnosť pre žiakov, rodičov a učiteľov

- koordinuje spoluprácu s odborníkmi prostredníctvom odborných poradenských zariadení

- koordinuje prípravu a aktivity súvisiace s profesionálnou orientáciou a prípravou na povolanie

- je členom vedenia školy

- pripravuje a koordinuje aktivity v rámci protidrogovej výchovy a prevencie patopsychologických javov

- organizuje a navrhuje aktivity a podujatia súvisiace s primárnou prevenciou

- zabezpečuje testovanie a sleduje rozvoj profesijnej orientácie žiakov počas celého II.stupňa ZŠ

ČINNOSŤ ŠKOLSKÉHO ŠPECIÁLNEHO PEDAGÓGA

- vedie, sleduje, upravuje, dopĺňa a kontroluje evidenciu a dokumentáciu žiakov so ŠVVP

- poskytuje podpornú výchovno-vzdelávaciu a poradenskú činnosť pre integrovaných žiakov a ich zákonných zástupcov

- poskytuje individuálne vyučovacie hodiny žiakom s ťažkosťami pri učení

- spolupracuje pri tvorbe vzdelávacích štandardov, hodnotení a klasifikácii integrovaných žiakov s triednymi učiteľmi,

odbornými zariadeniamii a výchovným poradcom školy

- je zodpovedný za tvorbu Individuálnych vzdelávacích programov pre žiakov so ŠVVP

- sleduje rozvoj a úspešnosť žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

- organizuje aktivity a podujatia na elimináciu problémov žiakov v učení a správaní

- zabezpečuje podmienky a pomôcky na uľahčenie učenia sa a skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu u žiakov so ŠVVP

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuVedúci
BezpečkoMgr. Ľubica Habáňová
Biologický krúžokPaedDr. Miroslav Mičko
Divadelný krúžok BANDAMgr. Martina Furdanová
Gymnastika pre dievčatáMgr. Martina Hlúchová
Hudobno-dramatický krúžokMgr. Dagmar Kurtišová
Kreatívny krúžokMgr. Zuzana Hlavinová
Matematický krúžokMgr. Jana Adámková
Mladí alchymistiMgr. Ivana Mikušová
Počítačový krúžokMgr. Peter Králik
PodhorančekMgr. Zdenka Vrbičanová
Stolný tenisPhDr. Eulália Pomikalová
Športové hryMgr. Marián Halavin
Včelársky krúžokJuraj Kurtiš

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca školy s rodičmi bola v školskom roku 2016/2017 na veľmi dobrej úrovni. Väčšina rodičov sa pravidelne zúčastňovala nielen plenárneho združenia rodičov, ale aj triednych aktívov a aktívne spolupracovala s vyučujúcimi pri príprave a organizácii rôznych školských podujatí (Deň jablka, Rozprávková noc v škole, školský ples, Slatinská šutelica, ...), Ojedinele sa vyskytli problémy pri riešení správania u starších žiakov. Rodina Tlkancová počas celého školského roka pomáhala škole pri zabezpečení autobusovej dopravy pre žiakov na rôzne exkurzie a výlety, pri realizácii školského plesu a zabezpečení účasti žiakov na súťažiach, p. Viliam Šiko a MUDr. Fabiánová prispeli na podporu projetku vybudovania exteriérového pódia v obci. Aj touto cestou chce vedenie školy úprimne poďakovať všetkým ochotným a nápomocným rodičom a spoluobčanom.

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Škola úzko spolupracuje najmä s Obecným úradom Slatina nad Bebravou. Žiaci školy pravidelne viackrát do roka navštevujú SED Slatina nad Bebravou a DSS Krásna Ves, kde rôznymi programami a besiedkami spríjemňujú jeseň života ich obyvateľom. Veľmi dobrá je vzájomná spolupráca s Poľnohospodárskym družstvom Slatina nad Bebravou i miestnym dobrovoľným hasičským zborom. Pri príprave a organizácii Podhorského detského folklórneho festivalu so školou úzko spolupracuje Bebrava n.o. a Mestské kultúrne stredisko Bánovce nad Bebravou.

Záver

Vypracoval: Mgr. Ivana Mikušová

V Slatine nad Bebravou, 3. júla 2017

Správa bola prerokovaná:

- na rade školy dňa 3. júla 2017

- na pedagogickej rade dňa 7. júla 2017

- na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 6. októbra 2017

Vyjadrenie rady školy

Rada školy odporúča zriaďovateľovi Obec Slatina nad Bebravou

s c h v á l i ť

Správu Základnej školy s materskou školou Slatina nad Bebravou o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017

........................................

Mgr. Martina Furdanová

predsedkyňa Rady školy

pri ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou

Schválenie zriaďovateľom školy

Obec Slatina nad Bebravou

s c h v a ľ u j e

Správu Základnej školy s materskou školou Slatina nad Bebravou o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017

....................................................

Bc. Alena Vranková

starostka obce